INICJAWY SPOŁECZNE

Jednym z celów działalności Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego jest wspieranie różnorodnych inicjatyw społecznych.

Inicjatywy oddolne są ważnym elementem w rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu Płockim. Aktywizacja mieszkańców i ich włączanie w życie społeczności lokalnej sprawia, że zacieśniają się istniejące oraz powstają nowe więzi społeczne. Sprzyja to rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego oraz umacnianiu pozycji działających pomiotów ekonomii społecznej.

Takim wsparciem w 2014 roku zostało objętych wiele lokalnych wydarzeń, organizowanych na terenie powiatu płockiego, powiatu sierpeckiego i miasta Płocka. Działania na rzecz społeczności lokalnej były podejmowane przez organizacje i instytucje działające w ramach partnerstw lokalnych.

W czerwcu 2014r. w miejscowości Liszyno (gmina Słupno) przy Szkole Podstawowej zorganizowano wydarzenie mające na celu promocję aktywnego spędzania czasu wolnego oraz pomiotów ekonomii społecznej działających na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Słupno. W ramach wydarzenia zorganizowano konkursy sprawnościowe dla dzieci, artystyczne i edukacyjne, różnego rodzaju zabawy oraz występ lokalnego zespołu muzycznego. W organizację włączyła się Szkoła Podstawowa w Liszynie, Rada Rodziców, Stowarzyszenie Akademia Praktyki i Innowacji, rodzice, dzieci i mieszkańcy gminy.

W sierpniu 2014r. w Cekanowie (gmina Słupno) zorganizowano "Festiwal Organizacji Pozarządowych Powiatu Płockiego", którego celem była prezentacja działań organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatu płockiego. Promowano inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, współpracę międzysektorową w obszarze usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz działania wspierające osoby niepełnosprawne w powrocie na rynek pracy. W ramach wydarzenia zorganizowano m.in. występy i prezentacje organizacji pozarządowych z terenu powiatu płockiego.

W sierpniu 2014r. w miejscowości Słupno (powiat płocki) zorganizowano wydarzenie mające na celu na celu promocję lokalnych inicjatyw, działań partnerskich, samoorganizacji społeczności lokalnej oraz integrację mieszkańców gminy, budowanie więzi społecznych. W ramach wydarzenia zorganizowano: konkursy sprawnościowe i artystyczne, zabawy dla dzieci oraz warsztaty edukacyjne przygotowane przez lokalne organizacje pozarządowe.

   

„Festiwal Organizacji Pozarządowych Powiatu Płockiego” to wydarzenie lokalne zorganizowane w dniu sierpniu 2014 r. w miejscowości Białobrzegi (gmina Bodzanów). Inicjatywa miała na celu promocję aktywności osób niepełnosprawnych, prezentację dorobku i wymianę doświadczeń organizacji pozarządowych skupiających zróżnicowane środowiska. W ramach Festiwalu zorganizowano: koncert muzyki rozrywkowej, wystawę malarstwa i rękodzieła, degustację potraw regionalnych, atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W lipcu 2014r. zorganizowano kampanię społeczną mającą na celu poprawę losu czworonogów przebywających w płockim schronisku dla zwierząt, promowanie adopcji oraz edukacji społeczeństwa na temat odpowiedzialności przy decydowaniu się na posiadanie psa. Wokół inicjatywy udało się zjednoczyć bardzo wielu ludzi, organizacji i instytucji, m.in. Prywatny Gabinet Lekarski Oleg Moszczew, Młodzieżowy Dom Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Teatr Dramatyczny, Straż Miejska, Policja, Komunikacja Miejska Sp. z o.o., SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Leroy Merlin Płock i oczywiście Schronisko dla zwierząt w Płocku.

   

W sierpniu 2014r. zorganizowano Jarmark Świętego Bartłomieja w Płocku, który miał na celu promowanie regionalnych artystów, twórców rękodzieła, pasjonatów i kolekcjonerów. Oprócz kilkudziesięciu wystawców, twórców ludowych i rzemieślników organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji dla społeczności lokalnej. W przygotowanie wydarzenia obok Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej włączyli się m.in. Agencja Rewitalizacji Starówki, Parafia Św. Bartłomieja oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.

W sierpniu 2014r. zorganizowano dla dzieci i młodzieży wyjazd integracyjny z elementami profilaktyki uzależnień. W trakcie wydarzenia prowadzono zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, pogadanki uświadamiające o skutkach zażywania alkoholu czy narkotyków połączone z lekcją asertywności. W ramach inicjatywy przeprowadzono pogadanki "Nie ćpam, nie piję - teraz żyję" oraz rozdawano materiały informacyjne związane z profilaktyką uzależnień.

W październiku 2014r. w Zawidzu (powiat sierpecki) odbyła się impreza lokalna mająca na celu promocję zdrowego stylu życia, zdrowej żywności oraz ekonomii społecznej. W wydarzeniu udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu sierpeckiego. Zorganizowano występ lokalnego zespołu muzycznego ZTL Zawidzanie, programy artystyczne, atrakcje dla dzieci i dorosłych, degustację tradycyjnych potraw i wypieków przygotowanych przez Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Zawidzu oraz aktywne członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.

We wrześniu 2014r. w miejscowości Rościszewo (powiat sierpecki) zorganizowano inicjatywę lokalną mającą na celu promocję samoorganizacji mieszkańców i podmiotów funkcjonujących na rzecz organizowania aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację międzypokoleniową. W ramach wydarzenia przeprowadzono zajęcia sportowo - rekreacyjne dla społeczności lokalnej. Oprócz konkurencji sportowych atrakcją były m.in. przejażdżki bryczką, malowanie twarzy przez dzieci.

   

W listopadzie 2014r. w miejscowości Bonisław (powiat sierpecki) zorganizowano Święto Pieczonego Ziemniaka. Celem inicjatywy było kultywowanie tradycji, poznanie lokalnej historii, integracja oraz promowanie aktywności mieszkańców. Ważne było partnerskie działanie instytucji i organizacji działających na terenie powiatu sierpeckiego oraz mieszkańców w przygotowaniu tego lokalnego wydarzenia.