Szanowni Państwo,

 niniejszym informujemy, iż z dniem 31.01.2020r. rozpoczynamy rekrutację uczestników projektu „Młodzi Duchem” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-202, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem 515 434 675 lub 605 044 419

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Młodzi Duchem

2. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami MŁODZI DUCHEM