O PROJEKCIE

Przedmiotem projektu jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie intensywnych, dwudniowych, praktycznych warsztatów dla liderów i pracowników odpowiedzialnych za rozwój organizacji pozarządowych z subregionu płockiego nt. planowania projektów, pisania wniosków i wypełniania aplikacji (na przykładzie generatora Witkac) o dotacje ze źródeł publicznych (UE, krajowych, innych).

Po każdym dniu szkoleniowym, a także po zakończeniu zajęć, zapewnione jest wsparcie w formie doradztwa merytorycznego oraz administracyjno-prawnego. Realizację zadania zakończy dwudniowe forum organizacji uczestniczących w programie, którego celem będzie integracja sektora, prezentacja opracowanych projektów, wymiana doświadczeń, networking, generowanie pomysłów i nawiązanie współpracy partnerskiej dla przyszłych działań. Wszystkie zadania realizowane są w Płocku.

Na potrzeby warsztatów przygotowany został program oraz komplet materiałów szkoleniowych: prezentacja multimedialna oraz kompatybilne z nią skrypt i ćwiczenia, a także przykładowe wnioski aplikacyjne. Uczestnicy będą mogli wykorzystać je dla przeszkolenia kolejnych osób w swoich organizacjach i na zewnątrz (metoda kaskady). Pozyskana wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą organizacjom znacznie zwiększyć skuteczność działania: w pełni samodzielnie sięgać po fundusze na finansowanie przedsięwzięć dla realizacji swoich celów statutowych. Dodatkowymi korzyściami uczestnictwa w projekcie będą: usamodzielnienie się organizacji, zmiana postawy z roszczeniowej na aktywną, wzrost odpowiedzialności za swoje działania oraz większa integracja środowiska, w tym nawiązanie współpracy i przyszłe wspólne projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Spodziewanym efektem realizacji projektu jest przygotowanie aplikacji w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i do innych programów dostępnych w roku 2020 i latach następnych.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacyjnego i merytorycznego organizacji pozarządowych z terenu subregionu płockiego poprzez uzyskanie przez nie możliwości samodzielnego pozyskiwania środków na finansowanie działalności statutowej, co znacznie podniesie skuteczność i zakres prowadzonych działań na rzecz wsparcia grup docelowych oraz promocji aktywności obywatelskiej.

GRUPA DOCELOWA/UCZESTNICY

Grupę docelową projektu stanowią:

  1.  10 przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, pracowników, wolontariuszy - w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z subregionu płockiego, wywodzący się z:
  2. Minimum 5 (maksimum 10) organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu płockiego. Priorytet mają „młode” organizacje, zarejestrowane co najwyżej 24 miesiące przed rozpoczęciem realizacji zadania (po 1 lipca 2018);
  3. 8 osób fizycznych, w tym członkowie grup nieformalnych i/lub przedstawiciele kadry OWES Mazowsza Płockiego.

Razem: 18 uczestników podzielonych na dwie grupy po 9 osób. Priorytetem jest objęcie działaniami jak największej liczby organizacji, stąd liczba uczestników wywodzących się z tej samej organizacji pozarządowej ograniczona jest do 2 osób.

DZIAŁANIA

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

  • dwudniowe szkolenia w formie intensywnych, praktycznych warsztatów nt. źródeł finansowania NGOs i metody przygotowania projektów oraz wypełniania aplikacji przy użyciu generatora wniosków Witkac (on-line).
  • doradztwo w zakresie tematyki szkolenia oraz w zakresie administracyjno-prawnym, które ma za zadanie wsparcie organizacji w rozwiązaniu bieżących problemów związanych z ich działalnością, w tym kwestiami rejestrowymi, statutowymi, organizacyjnymi, sprawozdawczością do organów rejestrowych, przekształceniami, zakładaniem podmiotów ekonomii społecznej, itp., a przez to - modernizację i zwiększenie efektywności działania. 
  • dwudniowa plenarna robocza sesja integracyjna, której celem jest podsumowanie realizacji zadania, prezentacja przygotowanych w trakcie programu projektów, dyskusja, networking, wymiana doświadczeń i pomysłów oraz nawiązywanie współpracy partnerskiej na przyszłość.

Projekt realizowany jest od 1 lipca do 31 października 2020.