cisi_logo_nowe_2012_ok3

al. Kilińskiego 12A,

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 12:00 - 18:00

Zapraszamy w dni robocze

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM INNOWACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 • 1
 1. Stowarzyszenie o nazwie „Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych w jego statucie.
 2. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
 3. Stowarzyszenie może posługiwać się:
  a) skrótem swojej nazwy – CISI lub Centrum Innowacji SI,
  b) w kontaktach zagranicznych tłumaczeniem swojej nazwy na języki obce.
 4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 • 2
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Płock, a terenem jego działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Dla poszerzenia zakresu terytorialnego lub podniesienia efektywności swego działania Stowarzyszenie może występować o nadanie członkostwa w organizacjach krajowych lub międzynarodowych realizujących cele zbieżne ze swoimi.
 3. Dla realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.
 4. Stowarzyszenie może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki organizacyjne, jeśli konieczność ich wyodrębnienia wynika z określonego przepisami prawa rodzaju działalności statutowej Stowarzyszenia.
 5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 • 3
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

>>Pobierz tekst jednolity<<

csm_plansza_informacyjna_PFR_poziom_b0d88762e4
Biuro Projektów:

al. Kilińskiego 12A,
09-402 Płock
(budynek ECG)

Zapraszamy w godzinach:

Pon- Pt
1200 – 1800

 

Kontakt:

Telefon: +48 605 044 419
Email: sekretariat@owes.eu

Skip to content