cisi_logo_nowe_2012_ok3

al. Kilińskiego 12A,

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 12:00 - 18:00

Zapraszamy w dni robocze

30 Września 2022 r. – Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza nabór na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nabór prowadzony jest w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej.

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach działań projektowych będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały ze wsparcia projektowego w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v.

Nabór ma charakter ciągły, tj. został ogłoszony w dniu 30 września 2022r.  i będzie prowadzony do odwołania lub do wyczerpania puli przeznaczonej na dotacje związane z tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, tj. złożone w miesiącu bieżącym zostaną rozpatrzone w kolejnym miesiącu (np. złożone do końca października zostaną rozpatrzone w listopadzie).

Nabór ogłaszany jest na podstawie Regulaminu udzielania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego przez OWES w projekcie współfinansowanym w ramach EFS.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PROWADZONYM NABOREM

Dokumentację związaną z prowadzonym naborem należy składać w Biurze Projektu czynnym w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00, Al. Kilińskiego 12 A, 09-402 Płock.

Realizator nie dopuszcza możliwości składania dokumentacji związanej z naborem poprzez dostarczenie na adres inny niż adres Biura Projektu. Jako datę złożenia dokumentacji przyjmuje się datę wpływu dokumentów do Biura Projektu.

WYMAGANE DOKUMENTY

Załącznik nr 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Załącznik nr 2 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB PRAWNYCH

Załącznik nr 3 – WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO – BIZNESPLAN (na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym)

Załącznik nr 4 – WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO – BIZNESPLAN (na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym)

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin udzielania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego przez OWES w projekcie współfinansowanym w ramach EFS wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Załącznik nr 2 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB PRAWNYCH

Załącznik nr 3 – WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO – BIZNESPLAN (na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym)

Załącznik nr 4 – WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO – BIZNESPLAN (na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym)

Załącznik nr 5 – KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (BIZNESPLANU)

Załącznik nr 6 – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (BIZNESPLANU)

 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Biuro Projektów:

al. Kilińskiego 12A,
09-402 Płock
(budynek ECG)

Zapraszamy w godzinach:

Pon- Pt
1200 – 1800

 

Kontakt:

Telefon: +48 605 044 419
Email: sekretariat@owes.eu

Skip to content