cisi_logo_nowe_2012_ok3

al. Kilińskiego 12A lok.8

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Zapraszamy w dni robocze

O nas

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego „OWES Mazowsza Płockiego” prowadzony jest przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.

OWES Mazowsza Płockiego prowadzi działalność na podstawie akredytacji „AKSES” przyznanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej.

Celem działalności OWES Mazowsza Płockiego jest kompleksowe wsparcie i wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu płockiego, tj. Miasta Płocka oraz powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Ponadto priorytetem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego jest intensyfikacja współpracy międzysektorowej oraz budowanie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego prowadzi wsparcie szkoleniowo-doradcze i animacyjne oraz przyznaje dotacje inwestycyjne i pomostowe w ramach zadania: Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej oraz świadczenie usług wspierających rozwój Ekonomii Społecznej w następujących formach:

WSPARCIE FINANSOWE
Celem działania jest utworzenie Przedsiębiorstw Społecznych/Spółdzielni Socjalnych, w których powstaną miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i utrzymane będą przez min. 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji oraz utworzenie miejsc pracy w istniejących już spółdzielniach socjalnych na podobnych zasadach. Przewidywane terminy realizacji: wsparcie inwestycyjne – IV kwartał 2019 r. oraz wsparcie pomostowe – I i II kwartał 2020 r.

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE I ANIMACYJNE

  1. Celem działania jest wsparcie szkoleniowo-doradcze i animacyjne dla PES nie prowadzących działalności gospodarczej, środowisk lokalnych, grup inicjatywnych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i tworzenia PES, budowanie współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej, zaangażowanie społeczności lokalnych w inicjatywy na rzecz Ekonomii Społecznej, a także promocja Ekonomii Społecznej. Przewidywane terminy realizacji: szkolenia – IV kwartał 2019 r., doradztwo – III kwartał 2019 do IV kwartał 2021 r.
  2. Celem działania jest wzmocnienie potencjału organizacji prowadzących działalność gospodarczą poprzez szkolenia i specjalistyczne doradztwo/coaching umożliwiające ich rozwój. Zaplanowane usługi wsparcia posłużą profesjonalizacji PES oraz zwiększą ich konkurencyjność na rynku lokalnym. Ponadto przewidziano wsparcie doradztwa kluczowego/ogólnego oraz doradztwo specjalistyczne: prawne, księgowo-podatkowe, biznesowe oraz mentoring biznesowy. Przewidywane terminy realizacji: szkolenia – II kwartał 2020 do IV kwartał 2021 r., doradztwo – I kwartał 2020 do IV kwartał 2021 r.

Wsparcie spółdzielni w ramach OWES:

  • wsparcie inwestycyjne w wysokości 14.000 zł na jednego członka spółdzielni zagrożonego wykluczeniem społecznym, przy czym nie więcej niż na 6 członków;
  • wsparcie pomostowe w wysokości 1.000 zł na jednego członka spółdzielni przez 6 miesięcy od rejestracji;
  • szkolenia zawodowe dostosowane do aktualnych potrzeb podmiotów ekonomii społecznej;
  • doradztwo ogólne, specjalistyczne i biznesowe;
  • mentoring biznesowy prowadzony przez doświadczonych przedsiębiorców.


Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, łączący w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od spółki jest przede wszystkim pierwszeństwo celów społecznych nad maksymalizacją zysku. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

  1. społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
  2. zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy – a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Przykłady dobrych praktyk w subregionie płockim można obejrzeć na stronie www.media.owes.eu.

Zapraszamy do współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego.

Biuro Projektu: Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

Aleje Kilińskiego 12A, 09-407 Płock (budynek ECG) 

Skip to content