cisi_logo_nowe_2012_ok3

al. Kilińskiego 12A,

09-402 Płock (budynek ECG)

+48 605 044 419

Beata Puda Prezes Zarządu

Pon-Pt: 12:00 - 18:00

Zapraszamy w dni robocze

Centrum Ekonomii Społecznej „SPUTNIK”

CELE PROJEKTU:

Celem głównym zadania publicznego jest kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu płockiego (Płock, powiat płocki, sierpecki i gostyniński).

Cele szczegółowe zadania publicznego są:

– zainicjowanie uruchomienia 16 nowych PES,

– podniesienie wiedzy i umiejętności min. 400 przedstawicieli PES,

– objęcie kompleksowym wsparciem min. 15 istniejących PES,

– podniesienie świadomości w obszarze ekonomii społecznej mieszkańców subregionu płockiego,

– wzmocnienie potencjału kadry OWES.

DZIAŁANIA:

W ramach prowadzonych działań na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej wspierane będą następujące obszary wsparcia:

– działania o charakterze animacyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania mające na celu wspieranie liderów i animatorów lokalnych;

– usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PES lub PS, obejmujące m.in. szkolenia, doradztwo ogólne, z zakresu finansów i księgowości, prawa, wizyty studyjne, spotkania networkingowe,

– tworzenie i prowadzenie stron internetowych,

– umożliwienie nieodpłatnego korzystania z zaplecza lokalowego.

ODBIORCY:

Odbiorcami zadania publicznego będą PES i ich członkowie,  pracownicy, wolontariusze w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby fizyczne zamierzające uruchomić podmioty ekonomii społecznej.

OKRES REALIZACJI: 20.05.2019 – 31.12.2021

 

Zadanie publiczne pod tytułem – Centrum Ekonomii Społecznej „SPUTNIK” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Biuro Projektów:

al. Kilińskiego 12A,
09-402 Płock
(budynek ECG)

Zapraszamy w godzinach:

Pon- Pt
1200 – 1800

 

Kontakt:

Telefon: +48 605 044 419
Email: sekretariat@owes.eu

Skip to content